Команда 1 TH

โครงการออโรร่าพระตา หนัก ถูกออกแบบและสร้าง ขึ้นด้วยวัสดุอุปกรณ์คุณภาพสูงได้มาตรฐานเพื่อไลฟ์ สไตล์สุดหรู ของคุณ ในราคาที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ เหมาะอย่างยิ่งไม่ว่า จะเพื่อเป็นที่พักอาศัยส่วนตัว ห้องพักรับรองของครอบครัวและ เพื่อนฝูง หรือเพื่อเน้นการลงทุนสาหรับ ผลตอบแทนสูง ภายใต้ การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพของเรา
** ทะเลอยใู่ กล้แค่เอื้อม เมือ่ อยทูี่อ่ อโรร่าพระตาหนัก **
07.02.2017

คำถามใด